ArtMedia Serwis Autoryzowane Centrum Serwisowe

Kontakt

Nasz adres:
Łódź
ul. Mickiewicza

Kontakt telefoniczny:
tel: 0000

Poczta elektroniczna:

Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek: 10:00 - 18.00
Sobota: 10:00 - 15:00

więcej »

Zapraszamy na nasz profil na facebook
Zapraszamy na nasz profil na facebook

Znajdujesz się w: » Strona główna » Regulamin

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Artmedia-Serwis.pl Sp. z o. o. 
 

§1 Obowiązywanie umowy, definicje 

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (następnie w skrócie OWH) dotyczą wszystkich bieżących i przyszłych stosunków handlowych z Klientami Artmedia-Serwis.pl Sp. z o. o. (zwanej dalej „Artmedia-Serwis.pl”). Klient przez nawiązanie stosunków handlowych uznaje te warunki.
 2. Konsumentem w sensie OWH jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z która nawiązano stosunki handlowe. Przedsiębiorcą w sensie OWH jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z którą nawiązano stosunki handlowe. Klientem w sensie OWH jest zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.
 3. W razie braku innych pisemnych postanowień umowa z klientem zostaje zawarta jedynie wtedy, gdy zastosowanie znajdą wyłącznie OWH Artmedia-Serwis.pl. Odstępstwa od postanowień niniejszych OWH wymagają wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Artmedia-Serwis.pl.

 

 

§2 Zawarcie umowy 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Zmiany właściwości technicznych, kolorów i/lub wagi pozostają zastrzeżone, o ile nie powodują one niedogodności dla Klienta.
 2. O ile nie zachodzi przypadek objęty gwarancją, niezgodnością towaru z umową lub rękojmią za wady, Artmedia-Serwis.pl sporządza dla Klienta po wpłynięciu zgłoszenia serwisowego kosztorys celem usunięcia usterki. Jeżeli, po otrzymaniu kosztorysu, Klient przyjmuje ofertę Artmedia-Serwis.pl potwierdza pisemnie (mailem/faksem) zgodę na wykonanie zlecenia na warunkach wykazanych w kosztorysie. Artmedia-Serwis.pl nie jest zobowiązana do sporządzenia kosztorysu. Jeśli Artmedia-Serwis.pl zaniecha sporządzenia kosztorysu, niezwłocznie informuje o tym Klienta. Kosztorys stanowi ofertę do zawarcia umowy serwisowej, którą to Klient może przyjąć w terminie 20 dni (wpłynięcie w siedzibie/oddziale Artmedia-Serwis.pl) od daty sporządzenia kosztorysu.
 3. Jeżeli Klient wyraził w zgłoszeniu serwisowym zgodę na naprawę odpłatną w wysokości nie przekraczającej podaną przez niego kwotę, Artmedia-Serwis.pl jest upoważniona do dokonania naprawy bez konieczności przedstawienia Klientowi kosztorysu, o ile kwota określona przez Klienta nie zostanie przekroczona. Jeżeli koszty naprawy przypuszczalnie przekroczą tą kwotę i Klient nie udzieli jeszcze zlecenia, sporządza się kosztorys.
 4. O ile Klient wychodzi z założenia, że zgłoszony przez niego przypadek jest objęty gwarancją/rękojmią z wady, a taki przypadek faktycznie nie zachodzi, Artmedia-Serwis.pl jest upoważniona do pobrania od Klienta ryczałtowej kwoty za poniesione wydatki w wysokości do 20,00 PLN (dwadzieścia złotych netto).

 

 

§3 Zakres świadczenia 

 1. Artmedia-Serwis.pl w ramach zawartej umowy świadczy usługi serwisowe lub naprawcze, zwłaszcza serwisowania i naprawy sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego.
 2. Artmedia-Serwis.pl jest zobowiązana do doprowadzenia otrzymanego w ramach zlecenia sprzętu do stanu odpowiadającego jego opisowi technicznemu zgodnie z dyrektywami jakości producentów.
 3. Artmedia-Serwis.pl może odmówić przyjęcia sprzętu przysłanego na koszt odbiorcy, czyli Artmedia-Serwis.pl. W razie jego przyjęcia Artmedia-Serwis.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia tymi kosztami Klienta. Klient nie ponosi kosztów przesyłki, jeśli zachodzi przypadek objęty gwarancją/rękojmią za wady.
 4. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez autoryzowane centrum serwisowe braku występowania usterki, Klient przy kolejnej próbie wysyłki urządzenia do serwisu zostanie obciążony kosztami transportu oraz kosztami manipulacyjnymi.

 

 

§4 Kosztorys 

 1. Sporządzenie kosztorysu jest odpłatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili wpłynięcia zgłoszenia serwisowego w oddziale Artmedia-Serwis.pl .
 2. Kosztorys stanowi jedynie profesjonalnie sporządzoną prognozę kosztów naprawy. Artmedia-Serwis.pl nie odpowiada za prawidłowość kosztorysu. Jeżeli w trakcie naprawy okaże się, że kwota podana w kosztorysie może zostać znacznie przekroczona, Artmedia-Serwis.pl powiadamia o tym Klienta przed wykonaniem zlecenia. Klient może z tego powodu odstąpić od umowy. W razie odstąpienia od umowy Artmedia-Serwis.pl należy się wynagrodzenie i zwrot kosztów naliczonych proporcjonalnie do wykonanej części zlecenia. Postanowienia te obowiązują jedynie, jeżeli Artmedia-Serwis.pl zachowała przy sporządzeniu kosztorysu należytą staranność.
 3. Artmedia-Serwis.pl zwraca uwagę na fakt, że już w ramach sporządzenia kosztorysu ingerencja w sprzęt może okazać się konieczna.
 4. Jeżeli wypełnione i podpisane potwierdzenie przyjęcia oferty zawartej w kosztorysie nie wpłynie w siedzibie/oddziale Artmedia-Serwis.pl w terminie określonym w §2 ust.2, Artmedia-Serwis.pl zwraca Klientowi sprzęt na koszt Klienta bez przeprowadzenia naprawy.

 

 

§5 Zabezpieczenia danych 

 1. Zabezpieczenie zapisanych danych jest wyłączną powinnością Klienta przed przekazaniem sprzętu.
 2. Artmedia-Serwis.pl zwraca uwagę na fakt, że w trakcie naprawy lub serwisu może dojść do utraty danych, np. numerów telefonów, danych adresowych. Artmedia-Serwis.pl przeprowadzi zabezpieczenie danych tylko na wyraźne zlecenie Klienta i za odrębnym wynagrodzeniem. Zabezpieczenie danych nie jest objęte gwarancją producenta / rękojmią za wady. Artmedia-Serwis.pl zwraca uwagę na fakt, że skuteczne zabezpieczenie danych w niektórych przypadkach jest niemożliwe. Wynagrodzenie za zabezpieczenie danych pobierane jest w razie sukcesu.
 3. Jeżeli Klient życzy sobie zabezpieczenia danych, powinien to zaznaczyć w zgłoszeniu serwisowym.

 

 

§6 Ekspertyza 

 1. Pierwsza ekspertyza z tytułu rękojmi, niezgodności towaru z umową jest bezpłatna. Każda kolejna wiąże się z uiszczeniem płatności w wysokości 100 PLN netto.
 2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 PLN netto w przypadku ponownej wysyłki telefonu, w którym autoryzowane centrum serwisowe anulowało gwarancję z powodu zawilgocenia, nieautoryzowanej ingerencji w urządzenie.

 

 

§7 Wynagrodzenie 

 1. Wynagrodzenie Artmedia-Serwis.pl ustala się na podstawie niezbędnego dla wykonania naprawy względnie serwisowania nakładu czasu z doliczeniem niezbędnych kosztów, zwłaszcza ceny niezbędnych części zamiennych. Miarodajny dla obliczenia jest cennik obowiązujący w chwili sporządzania kosztorysu. Ceny podane w cenniku są cenami brutto. Wynagrodzenie staje się wymagalne zgodnie z terminem zapłaty podanym na fakturze.

 

 

§8 Miejsce świadczenia, przesyłki 

 1. Przesyłki dokonywane są na koszt Klienta, chyba że zachodzi przypadek §3.3, z reguły z miejsca siedziby/oddziału Artmedia-Serwis.pl. Wszystkie przesyłki opakowane są w sposób zwyczajowo przyjęty. Wybór sposobu nadania przesyłki należy do Artmedia-Serwis.pl, o ile nie uzgodniono niczego innego.
 2. W przypadku przesyłki pocztą kurierską płatność dokonana zostanie za pobraniem płatnym u spedytora. Zleceniodawca oprócz kosztu naprawy obciążony zostanie kosztem transportu i pobrania. Koszt transportu wynosi 24,80 PLN netto, koszt pobrania wynosi 3,90 PLN netto.
 3. Miejscem spełnienia wszystkich świadczeń serwisowych i naprawczych jest siedziba Artmedia-Serwis.pl. Niebezpieczeństwo przypadkowego zaginięcia lub pogorszenia w trakcie przesyłki ponosi strona nadająca przesyłkę.
 4. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzenia zawartości otrzymanej przesyłki w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Zleceniodawca powinien bezzwłocznie spisać protokół szkodowy oraz poinformować Zleceniobiorcę o zaistniałej sytuacji.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę niezgodności standardu pakowania przesyłek przez Zleceniobiorcę lub zauważy uszkodzenia zewnętrzne przesyłki, Zleceniodawca ma obowiązek nieprzyjmowania paczki lub przyjęcia paczki oraz wpisanie na protokół szkodowy szczegółowych uwag dotyczących opakowania.
 6. Zleceniodawca ma obowiązek zachować opakowanie oraz w najbliższym czasie przesłać je do Zleceniobiorcy wraz ze sporządzonym protokołem szkodowym.
 7. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Zleceniobiorcę reklamacji jest posiadanie w/w protokołu szkodowego oraz opakowania od Zleceniodawcy.

 

 

§9 Warunki zapłaty 

 1. Zapłata następuje za pobraniem gotówką lub według sposobu określonego przez Artmedia-Serwis.pl na fakturze.
 2. W razie przekroczenia terminu zapłaty lub wskutek wezwania do zapłaty, Klient dopuszcza się zwłoki. Za okres trwania zwłoki Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości. W stosunku do Przedsiębiorców Artmedia-Serwis.pl zastrzega sobie możliwość wykazania i dochodzenia wyższej szkody spowodowanej zwłoką.
 3. Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą wskutek ogólnych problemów finansowych lub jego stan majątkowy uległ znacznemu pogorszeniu od chwili zawarcia umowy, wszelkie zobowiązania wobec Artmedia-Serwis.pl stają się natychmiast wymagalne. Artmedia-Serwis.pl będzie w takiej sytuacji również uprawniona do dokonania należnych świadczeń naprawczych lub serwisowych tylko za zabezpieczeniem lub płatnością z góry. Pozostawia sobie również prawo odstąpienia od umowy.

 

 

§10 Prawo zatrzymania, brak odebrania sprzętu 

 1. W związku z prawidłowo dokonanymi świadczeniami Artmedia-Serwis.pl przysługuje prawo zatrzymania sprzętu oddanego do naprawy.
 2. Jeżeli Klient nie uiści kwoty pobrania przy dostarczeniu sprzętu, nie odbiera go lub dostarczenie jest niemożliwe z innych powodów, Artmedia-Serwis.pl wezwie go na piśmie do odbioru sprzętu w ciągu jednego miesiąca lub udzielenia zlecenia na ponowne jego przesłanie na koszt Klienta. Jeżeli Klient wezwany w ten sposób nie odbierze sprzętu lub jeżeli także druga próba doręczenia nie powiedzie się, Artmedia-Serwis.pl zapowie Klientowi sprzedaż sprzętu i określi kwotę, za która sprzęt zostanie sprzedany. Następujące ustępy dotyczą jedynie pkt.2.
 3. Po upływie jednego miesiąca od zapowiedzi sprzedaży Artmedia-Serwis.pl będzie upoważniona do spieniężenia przedmiotu zastawu. Artmedia-Serwis.pl będzie także upoważniona do sprzedaży sprzętu z wolnej ręki.
 4. Prawo do sprzedaży z wolnej ręki przysługuje Artmedia-Serwis.pl również, jeżeli zapowiedź przewidziana w ust.2 nie będzie mogła zostać doręczona pod adresem wskazanym przez Klienta w zleceniu i Klient nie poinformował o zmianie adresu.

 

 

§11 Rękojmia za wady 

 1. Jeżeli świadczenie naprawcze przez Artmedia-Serwis.pl jest dotknięte wadą, Klient może domagać się świadczenia uzupełniającego w odpowiednim terminie. Świadczenie uzupełniające następuje według wyboru Artmedia-Serwis.pl bądź w drodze usunięcia wady bądź wykonania nowego dzieła.
 2. Szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi, nieprawidłowego użytkowania, przechowywania lub wskutek ingerencji osób trzecich wykluczają roszczenia z tytułu rękojmi i niezgodności z umową.
 3. W stosunku do przedsiębiorców obowiązuje: podstawą roszczenia Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest zadośćuczynienie obowiązkom Przedsiębiorcy w zakresie zbadania sprzętu i podstaw reklamacji. Zgłoszenie reklamacji w wypadku wad widocznych i rozpoznawalnych powinno nastąpić bezzwłocznie. W pozostałych przypadkach wada powinna zostać zgłoszona w ciągu 1 miesiąca. Okres rękojmi za wady wynosi 1 rok.
 4. Następujące zapisy obowiązują w stosunku do Konsumentów: Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności, jeżeli nie zawiadomi o zaistnieniu wady w ciągu 2 miesięcy od daty jej wykrycia. Okres trwania niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata w przypadku rzeczy nowych i 1 rok w przypadku rzeczy używanych, licząc od chwili wydania rzeczy. Dla dochowania terminu wystarczające jest terminowe wysłanie zawiadomienia.
 5. Reklamację należy przedstawić Artmedia-Serwis.pl, wraz ze zrozumiałym opisem objawów wady, w formie pisemnej.
 6. Jeżeli za usterkę lub wadę odpowiada Klient lub w sytuacji braku stwierdzenia zgłoszonej wady, Artmedia-Serwis.pl może domagać się zwrotu kosztów powstałych w wyniku usunięcia wady lub próby usunięcia wady.
 7. Rękojmia i niezgodność z umową nie obejmuje wad powstałych w skutek wpływów zewnętrznych lub niedochowania warunków korzystania ze sprzętu przewidzianych przez Artmedia-Serwis.pl. Roszczenia z tytułu rękojmi i niezgodności z umową są wykluczone, jeżeli Klient we własnym zakresie bez zgody Artmedia-Serwis.pl dokonał ingerencji w sprzęt będący przedmiotem świadczenia lub zlecił dokonanie ingerencji osobom trzecim, o ile Klient nie wykaże, że wady nie były spowodowane ingerencją w sprzęt i usunięcie wad nie zostało nadmiernie utrudnione przez ingerencję w sprzęt.
 8. Jeżeli Klient nie uiścił uprzednio całości ceny sprzętu podlegającego naprawie, Artmedia-Serwis.pl może odmówić dokonania świadczenia uzupełniającego do chwili zapłaty ceny obniżonej odpowiednio ze względu na zaistniałą wadę sprzętu.
 9. Klient może po wyznaczeniu odpowiedniego terminu świadczenia uzupełniającego, któremu Artmedia-Serwis.pl nie uczyni zadość, odstąpić od umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia. Brak zadość uczynienia świadczenia uzupełniającego zachodzi nie wcześniej, niż po trzech nieudanych próbach usunięcia wady. Ponadto obowiązuje ograniczenie odpowiedzialności określone w §13.

 

 

§12 Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 1. Artmedia-Serwis.pl w każdym z niżej wymienionych przypadków jest uprawniona do odstąpienia od umowy:
 1. na wypadek zachodzenie siły wyższej, strajku, klęski żywiołowej i podobnych zdarzeń, o ile nie tylko przez krótki okres przejściowy utrudniają one istotnie lub uniemożliwiają dokonanie świadczenia przez Artmedia-Serwis.pl;
 1. w razie istotnego pogorszenia się stanu majątkowego lub zdolności kredytowych Klienta po zawarciu umowy;
 2. w razie błędnych, znacząco zagrażających celom umowy, informacjach udzielonych przez Klienta o swoim stanie majątkowym lub zdolnościach kredytowych;
 3. w razie podjęcia przez Klienta czynności sprzecznych z celami umowy, zasadami współżycia społecznego lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 1. W razie niemożliwości świadczenia, całkowitej, częściowej lub przejściowej, strony mogą dostosować umowę do zmienionych warunków.
 1. Jeżeli świadczenie, do którego zobowiązana była Artmedia-Serwis.pl, stało się niemożliwe z winy Klienta, lub Artmedia-Serwis.pl odstąpiło od umowy na podstawie uprawnień ustawowych lub umownych, Artmedia-Serwis.pl przysługuje zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 25% uzgodnionego wynagrodzenia, chyba że Klient udowodni, że poniesiona szkoda jest niższa. Artmedia-Serwis.pl zastrzega sobie możliwość dochodzenia wyższego odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

 

§13 Potrącenie, cesja, prawo wstrzymania własności 

 1. Klientowi przysługuje prawo przeniesienia roszczeń na osoby trzecie. Jeżeli roszczenie Klienta dotyczy świadczeń innego rodzaju niż świadczenia pieniężne, przeniesienie roszczenia wymaga uprzedniej pisemnej zgody udzielonej  przez Artmedia-Serwis.pl.
 2. Od roszczeń przysługujących Artmedia-Serwis.pl Klient może jedynie potrącić jedynie bezsporne lub prawomocnie stwierdzone roszczenia wzajemne.
 3. Klientowi przysługuje prawo zatrzymania lub wstrzymania płatności jedynie z tytułu roszczeń wzajemnych bezpośrednio wynikających z tego samego stosunku umownego, które są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

 

 

§14 Ograniczenie odpowiedzialności 

 1. Odpowiedzialność Artmedia-Serwis.pl za szkody spowodowane wskutek lekkiego niedbalstwa jest ograniczona do kwoty odpowiadającej przewidywanej na podstawie rodzaju świadczenia, typowej dla umowy szkody przeciętnej. W stosunku do Przedsiębiorstw Artmedia-Serwis.pl odpowiada jedynie za szkodę wyrządzoną przez rażące niedbalstwo lub umyślnie. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również przedstawicieli ustawowych i osób, którymi Artmedia-Serwis.pl posługuje się w celu spełnienia świadczenia.
 2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w wypadku roszczeń Klienta z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny w sensie Art.449 do 449 Kodeksu Cywilnego. Dalej ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód na ciele lub zdrowiu lub utraty życia Klienta, za które odpowiedzialność ponosi Artmedia-Serwis.pl.

 

 

§15 Ochrona danych, weryfikacja zdolności finansowej 

 1. Artmedia-Serwis.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji zdolności finansowych i tożsamości Klientów w pojedynczych przypadkach. Konieczne może stać się w tym kontekście przedłożenie kserokopii dowodu osobistego. Dane niezbędne do wykonania zlecenia zostaną zapisane i w ramach organizacji wykonania zlecenia ewentualnie przekazane powiązanym przedsiębiorstwom. Dane z umowy (nazwisko, imię, data urodzenia, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) mogą zostać w razie zachodzenia takiej potrzeby wykorzystane do weryfikacji zdolności finansowych Klienta przez osoby trzecie. Wszystkie dane osobiste będą traktowane poufnie.
 2. Wysyłając zgłoszenie serwisowe Klient wyraża zgodę na zapisanie jego danych. Jest on w każdej chwili uprawniony do otrzymania wglądu do swoich danych oraz ewentualnie do żądania zmiany zapisanych danych lub ich usunięcia.
 3. Wyżej wymienione informacje zostają udzielone zgodnie z Art.24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133,poz.883).

 

 

§16 Postanowienia końcowe 

 1. Zdarzenia siły wyższej, istotnie utrudniające lub uniemożliwiające jednej ze stron wykonanie zobowiązania lub powinności, uprawniają dotkniętym tym stronę do przesunięcia w czasie wykonania zobowiązania lub powinności na czas trwania przeszkody oraz odpowiedni czas sporządzenia dzieła. Na równi z siłą wyższą będą traktowane strajki w zakładach trzecich i podobne okoliczności wywierające bezpośrednio lub pośrednio wpływ na zdolność dokonania świadczenie przez strony. Obowiązuje to zwłaszcza w przypadkach opóźnienia świadczenia ze strony Artmedia-Serwis.pl, jeżeli doszło do nich wskutek braku kooperacji ze strony dostawców i innych osób, którymi Artmedia-Serwis.pl posługuje się w celu spełnienia świadczenia.
 2. Artmedia-Serwis.pl może posługiwać się w celu spełnienia swych zobowiązań osobami trzecimi, w szczególności przedsiębiorstwami powiązanymi. Nie narusza to umownych zobowiązań Artmedia-Serwis.pl.
 3. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Artmedia-Serwis.pl o wszelkich zmianach dotyczących jego osoby, będących istotnymi dla spełnienia zlecenia.
 4. Wszelkie stosunki prawne między Klientem a Artmedia-Serwis.pl podlegają prawu polskiemu.
 5. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Artmedia-Serwis.pl, o ile Klient działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest osobą prawną prawa publicznego lub odrębnym majątkiem publiczno – prawnym. Nie wyłącza to właściwości wyłącznej. To samo obowiązuje, jeżeli Klient w chwili wytoczenia powództwa nie posiada ogólnej jurysdykcji, miejsca zamieszkania lub zwyczajnego miejsca pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej względnie takowy nie jest znany.
 6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się całkowicie lub częściowo nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejscu nieskutecznego postanowienia lub luki nabierze skuteczność takie postanowienie, które najbliżej oddaje pierwotnie zamierzony cel umowy.

 

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka plików cookies dotyczy plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej artmedia-serwis.pl

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. 

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy? 

Sesyjne pliki cookie 
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. 

Pliki cookie służące do analiz 
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu. 

Pliki cookie używane do targetowania 
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. 

Usuwanie plików "cookies" 
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków. 

- Internet Explorer

- Firefox

- Google Chrome

- Safari

ArtMedia - Naprawa telefonów